Division: Ascomycota (Aukšliagrybūnai) Class: Pezizomycetes Order: Pezizales (Ausūniečiai)