Division: Ascomycota (Aukšliagrybūnai)
Class: Pezizomycetes
Order: Pezizales (Ausūniečiai)