Skiautėtalapė obelis, Zyboldo obelis.

= Malus toringo Introdukuota, invazinė.