Skiautėtalapė obelis, Zyboldo obelis.

= Malus toringo
Introdukuota, invazinė.