Argyresthia albistria · slyvinė sidabrakandė

Subfamily: Argyresthiinae (sidabrakandės)