Arion fuscus · tamsusis smalžys

≡ kislusis arionas Class: Gastropoda Order: Pulmonata Superfamily: Arionoidea Family: Arionidae