Arion fuscus · tamsusis smalžys

= kislusis arionas Class: Gastropoda Order: Pulmonata Superfamily: Arionoidea Family: Arionidae