Division: Ascomycota (Aukšliagrybūnai)
Subdivision: Pezizomycotina
Class: Pezizomycetes
Order: Pezizales (Ausūniečiai)