Sarcoscyphaceae · plačiatauriniai

Division: Ascomycota (Aukšliagrybūnai) Subdivision: Pezizomycotina Class: Pezizomycetes Order: Pezizales (Ausūniečiai)